Cover "De eigen ander"

De eigen ander (2001)

Het leven van moeders van gehandicapte kinderen wordt gekenmerkt door talloze tegenstrijdigheden in de relatie tot het kind, zichzelf en de (professionele) omgeving. De wijze waarop moeders over die complexe relaties schrijven en spreken werpt een scherp licht op de existentiële betekenis van thema's uit de hedendaagse filosofie en op de beperkingen van professionele perspectieven en praktijken.

Op basis van egodocumenten van ouders en interviews met moeders beschrijft Jet Isarin het 'moederschap zonder model' in termen van eigenzinnigheid, eigenwijsheid en toe-eigening van de ander die eigen is. Zij toetst haar beschrijving aan filosofische en sociaal theoretische perspectieven op intersubjectiviteit, asymmetrie, wederkerigheid, objectivering en onteigening. Moeders van gehandicapte kinderen blijken geen houvast te vinden in algemene beelden en opvattingen over goed moederschap. Als zij besluiten voor het gehandicapte kind te zorgen, wordt het kind een "eigen ander", een kind dat wordt toegeëigend als eigen kind en voor wie moeders een eigenzinnige liefde opvatten. Verdriet en woede over onvolmaaktheid en blijvende asymmetrie zijn steeds deel van die liefde. Om met de andersheid van het kind om te gaan ontwikkelen moeders, een eigen wijsheid die niet alleen de relatie tot het kind kenmerkt, maar ook die tot de deskundigen. Moeders eigenen zich kennis toe over de handicap, de ontwikkelingsmogelijkheden en de eigenaardigheden van het kind. Zij putten daarbij uit diverse bronnen en toetsen hun kennis voortdurend aan de eigen ervaringen met het kind.

Veel moeders veranderen sterk door de ervaringen met een gehandicapt kind. Het proefschrift analyseert de existentiële complexiteit van binnenuit, confronteert professionals met de onteigeningsprocessen die zij in hun relatie tot moeders en gehandicapte kinderen in gang zetten en stelt abstracte filosofische bespiegelingen over zelf en ander op scherp.

Auteur: Jet Isarin
Uitgeverij: Damon
ISBN: 9789055732463

emotioneel ontwikkelen in verbinden

Emotionele ontwikkeling in verbinding

Het boek Emotionele ontwikkeling in verbinding handelt over begeleiders in relatie met een bijzonder uitdagende doelgroep, met name personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Binnen deze complexe ondersteuningscontext ervaren zowel de begeleider als de cliënt een dagelijkse druk op de relatie. Gevoelens van onmacht, vertwijfeling, angst, frustratie en kwaadheid kunnen soms geruisloos evolueren naar grote vermoeidheid, stress en burn-out.

Hoe kunnen begeleiders adequaat ondersteund worden in hun relatie met deze doelgroep en wat hebben ze daarvoor nodig? Om hierop antwoorden te bieden, sloegen onderzoekers van Hogeschool Gent een jaar hun tenten op bij een team voor volwassenen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Het resultaat is een ondersteuningsmethodiek voor begeleiders en het middenkader, gebaseerd op het model van emotionele ontwikkeling (Došen e.a.) in verbinding met de principes van emotionele beschikbaarheid en mentaliseren (De Belie e.a.). Emotionele ontwikkeling, emotionele afstemming en emotionele beschikbaarheid worden hierbij met elkaar verbonden in een onlosmakelijke triade. MENTEMO is een spel dat je door de vier begeleiderdimensies van wederzijdse emotionele beschikbaarheid loodst, met aandacht voor het belang van stressregulatie en mentaliseren. Zo zijn vragen aan de orde over sensitieve responsiviteit, structuur bieden, ruimte laten en mildheid. Er zijn ook vragen gericht op de begeleider; hierin worden parallellen onderzocht tussen de beleving van de begeleiders en die van cliënten/ouders. MENTEMO heeft als doel reflectie en dialoog over de eigen praktijk te ondersteunen.

Auteurs: Filip Morisse, Erik De Belie, Mieke Blontrock, Jolien Verhasselt en Claudia Claes
Uitgeverij: Garant Uitgevers
ISBN: 978-90-441-3481-0

 

Cover Het kind van onze dromen

Het kind van onze dromen (2014)

Hét kind bestaat niet. En toch worden we elke keer opnieuw aangetrokken door de idee van het gemiddelde kind.

Statistieken, percentielen, ontwikkelingsschema's ... het zijn de instrumenten bij uitstek waarmee we kinderen vandaag in kaart brengen. Interessanter dan te focussen op het gemiddelde, is om aandacht te besteden aan de veelheid aan beelden van kinderen die er vandaag bestaan. Kinderen vereenzelvigen we met de natuur, kinderen zijn 'gevaarlijk jong', ze consumeren, en vallen samen met een steeds breder arsenaal aan labels. Dit lijken we echter vooral te doen om onszelf als volwassene een spiegel voor te houden. Hoe verhouden wij ons tot de verschillende beelden van kinderen die er bestaan? En ook: wat zegt dat over onszelf?

Het kind van onze dromen bestaat niet uit uitgesponnen, langdradige essays. Via korte 'spiegels' en opvallend beeldmateriaal schetst Bruno Vanobbergen een beeld van de diversiteit in de manieren waarop onze samenleving naar kinderen kijkt.

Auteur: Bruno Vanobbergen
Uitgeverij: LannooCampus
ISBN: 9789401418478

Cover Kind als geen ander

Kind als geen ander (2004)

Met Kind als geen ander wordt tegemoet gekomen aan de vraag van ouders en professionals om een toegankelijker versie op de markt te brengen van Jet Isarins proefschrift De eigen ander. Moeders, deskundigen en gehandicapte kinderen, filosofie van een ervaring.

In Kind als geen ander komen moeders van gehandicapte kinderen aan het woord over liefde en afwijzing, voelen en weten, schaamte en trots, onbegrip en steun. Op het kompas van hun eigen wijsheid zoeken zij hun weg in relaties die worden getekend door de verwevenheid van wat het kind heeft en wie het is.

Auteur: Jet Isarins
Uitgeverij: Damon
ISBN: 9789055735105

Cover "Maar je krijgt er zoveel voor terug"

Maar je krijgt er zoveel voor terug (2015)

Er is veel geschreven over wat ouders hun kinderen aandoen. Maar wat is het effect van kinderen op hun ouders? Jennifer Senior onderzoekt wat moderne opvoeders zo ingewikkeld vinden aan hun leven. Vanuit een brede invalshoek schrijft ze over verwachtingen, de onduidelijke taakverdeling tussen man en vrouw, maar vooral over de veranderde status van het kind en de hoge druk die ouders voelen om het gelukkig te maken. Nauwgezet onderzocht, verhalend opgeschreven, herkenbaar en vermakelijk: Maar je krijgt er zoveel voor terug is een hart onder de riem voor ouders van nu.

 

Auteur: Jennifer Senior
Uitgeverij: Atlas Contact
ISBN: 9789045028323

magenta werkboek

MAGENTA WERKBOEK

Voor ouders van een zorgenkind is het vinden van een goed evenwicht tussen zorg, werken leven een zoektocht, met vallen en opstaan. velen ervaren het als een eenzame weg. In Vlaanderen stapten 160 ouders met een zorgenkind tussen 0 en 14 jaaar mee in het Magenta-project. Zij volgden de workshops en experimenteerden met een aantal managementideeën in hun gezin en in de organisatie van de zorg voor hun kind.

In dit boek vind je ideeën, informatie, oefeningen en getuigenissen van en voor ouders. Geen pasklare antwoorden, dat niet. Wel een mix van managementinzichten en ervaringskennis, waarin ouders can een zorgenkind inspiratie kunnen vinden voor hun persoonlijke zoektocht naar een goede zorg-werk-leven-balans. Wij hopen ook (toekomstige) professionele hulpverleners te prikkelen om deze invalshoek mee te nemen in hun begeleiding van ouders.

Uitgeverij: KUL
ISBN 9789073423008
Te bekomen bij Magenta

Cover "Ouderschap onder druk"

Ouderschap onder druk (2004)

Wanneer ouders tot het besef komen dat hun kind een verstandelijke beperking heeft, dan overheersen in een eerste fase vaak ontgoocheling en verwarrende gevoelens. Hun toekomstperspectieven worden grondig door elkaar geschud. Er duiken veel onzekerheden op met betrekking tot hun mogelijkheden om zich 'goed genoeg' af te stemmen op de speciale noden van hun kind. Het is dan ook wenselijk om deze ouders te ondersteunen bij dit complexe proces. Mits een gepaste ondersteuning slagen vele ouders erin om tot aanpassingen te komen die door hen en door hun kinderen als erg waardevol worden ervaren. In het eerste deel van dit boek gaat de aandacht naar de ouderschapsconstellatie (het ouder worden) en naar het zoeken naar en het verwerken van de diagnose. Er wordt een kader voorgesteld om de 'emotionele beschikbaarheid' van ouders ten aanzien van hun kinderen te ondersteunen. Het tweede deel bevat vijf ervaringsverhalen van ouders die hun zoekproces op een persoonlijke manier beschrijven. Ze besteden bijzondere aandacht aan hun eigen beleving, de relatie met hun kind en hun contacten met familie, vrienden en diverse hulpverleners. Ouderschap onder DRUK is zowel een boek voor ouders als voor hulpverleners, in de hoop hun wederzijdse dialoog verder te inspireren

 

Auteur: Erik De Belie, Geert Van Hove
Uitgeverij: Garant Uitgevers
ISBN: 9789044116748

Cover "Passies van het brein"

Passies van het brein (2011)

Hoe komt het toch dat het soms zo moeilijk is om het zondigen te laten? Dat we geen weerstand kunnen bieden aan bepaalde krachten? We eten en drinken bijvoorbeeld te veel, bedriegen onze partners, blijven passief bij het leed van anderen, laten ons meevoeren door hebzucht, of halen met liefde een ander onderuit. Waarom blijven we ons, tegen beter weten in, bezondigen aan dit soort gedrag? In Passies van het brein beschrijft Margriet Sitskoorn aan de hand van intrigerende verhalen, fascinerende wetenschappelijke bevindingen en controversiële dilemmas hoe de zeven zonden zijn verankerd in ons brein. Hoe zij ons sturen, doen struikelen, laten vallen en vervolgens aanzetten tot weer doorgaan. Onderwerpen als verslaving, asociaal gedrag, manipulatie, pijn en macht, maar ook genot, motivatie, empathie en wijsheid passeren de revue. Al lezende wordt duidelijk dat onze zonden niet voor niets zo krachtig zijn en dat ze zelfs iets van een deugd in zich dragen. Gaandeweg wordt onthuld waarom zondigen zo verleidelijk is.

 

Auteur: Margriet Sitskoorn
Uitgeverij: Prometheus
ISBN: 9035136837, 9789035136830

Cover "The other side of sadness"

The other side of sadness (2010)

We tend to understand grief as a predictable five-stage process of denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. But in The Other Side of Sadness, George Bonanno shows that our conventional model discounts our capacity for resilience. In fact, he reveals that we are already hardwired to deal with our losses efficiently--not by graduating through static phases. Weaving in explorations of mourning rituals and the universal experiences of the death of a parent or child, Bonanno examines how our inborn emotions--anger and denial, but also relief and joy--help us deal effectively with loss. And grieving goes beyond mere sadness: it can deepen interpersonal connections and often involves positive experiences. In the end, mourning is not predictable, but incredibly sophisticated. Combining personal anecdotes and original research, The Other Side of Sadness is a must-read for those going through the death of a loved one, mental health professionals, and readers interested in neuroscience and positive psychology.

 

Auteur: George A. Bonanno
Uitgeverij: The Perseus Books Group
ISBN: 9780465021901

Cover "Ver van de boom"

Ver van de boom (2012)

Ver van de boom is het verhaal over de zoektocht van ouders en uitzonderlijke kinderen naar hun identiteit. Het is het aangrijpende relaas over gezinnen met kinderen die doof of dwerg zijn, of het Downsyndroom hebben. Gezinnen die geconfronteerd worden met autisme, schizofrenie of meervoudige ernstige handicaps. Gezinnen met wonderkinderen, met kinderen die verwekt zijn door verkrachting, die misdaden begaan of transgender zijn. Andrew Solomon laat zien voor welke immense problemen ouders komen te staan als hun kinderen vreemden voor ze blijken te zijn. Het zijn verhalen vol liefde, onmacht, menselijke tekortkomingen, onbegrip, opoffering en diepe menselijkheid.

 

Auteur: Andrew Solomon
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam
ISBN: 9789046815656

Cover "Wederzijdse emotionele beschikbaarheid"

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid (2012)

Aan te kopen bij De Kanteling ten voordele van hun sociaal fonds

De wederzijdse ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders wordt in ruime mate beïnvloed door de veerkracht en kwetsbaarheid van alle betrokkenen. Die zijn het gevolg van het 'doorwerken' van ieders levensgeschiedenis:
Hoe gaan mensen met een beperking en hun context om met hun 'lot'?
Wat is de invloed van de voorgeschiedenis van begeleiders op hun beroepskeuze en emotionele deskundigheid?

Door stil te staan bij deze vragen worden begeleiders zich meer bewust van hun eigen invloed op de ondersteuningsrelatie. Dit bewustzijn bevordert hun emotionele beschikbaarheid in relatie tot mensen met een beperking en hun gezinscontext met wie ze samen op weg gaan.
Emotionele beschikbaarheid omvat volgende dimensies: sensitieve responsiviteit, structuur (houvast en grenzen), respect voor eigenheid en mildheid. Wederkerigheid staat hierbij centraal: reageren mensen met een verstandelijke beperking positief op deze beschikbaarheid?
Wanneer dit het geval is, dan kunnen cliënten zich veiliger hechten en worden hun mogelijkheden om stress en emoties te reguleren en om te mentaliseren ondersteund. Op deze wijze wordt hun kwaliteit van bestaan bevorderd.

Diverse auteurs zoomen in op het belang van emotionele steun aan begeleiders, in het bijzonder wanneer de ontmoeting onder druk staat vanwege gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast is er een bijdrage over wederzijdse emotionele beschikbaarheid binnen kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Het boek wordt afgerond met een eigenzinnig verhaal van een brus, moeder en hulpverlener.

 

Auteur: Erik De Belie, Geert Van Hove
Uitgeverij: Garant Uitgevers

ISBN: 9789044129663